CONDICIONS DE VENDA

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Jordi Sanchez Falguera. NIF 35064998A. (Tasmània, taller de joieria) Carrer Corró 21. 08401 Granollers. Província de Barcelona. (Spain) i els tercers (en endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga en línia de la pàgina web www.tasmania.cat o https: // tallertasmania .myshopify.com , des d'ara la "Botiga")

Modalitats de pagament

Les formes de pagament acceptades són, transferència bancària, targetes de crèdit, targetes de dèbit, American Express, PayPal, Apple Pay i Google Pay.

SEGURETAT

Per a la seva seguretat en línia, utilitzem tecnologia Security Socket Layer (SSL), un dels protocols més segurs per a realitzar comandes a la xarxa que permet l'encriptació de la teva informació personal de caràcter confidencial, com el teu nom, adreça i informació sensible crítica, com les dades de la targeta de crèdit.
La seva informació s'encriptarà a el mateix moment en què la introdueixis i la informació sensible no s'emmagatzemarà en un servidor públic.
La tecnologia SSL proporciona una autenticació que garanteix en el seu navegador que les teves dades estan enviant a servidor informàtic correcte.

OBLIGACIONS L'USUARI

L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria), els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

PRODUCTES I PREUS

Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s'ofereixen a la Botiga.

Els productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen en la Botiga.

Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l'IVA, que apareixerà afegit a la fi de la compra, excepte indicació en contra.

PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

En el termini màxim de vint (24) hores, Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels productes a Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria)
L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.
Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua que ha estat sol·licitada: català, espanyol, anglès.
La confirmació de la comanda enviada per Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) enviarà juntament amb el producte comprat, la factura corresponent al mateix.

DRET DE DESISTIMENT

L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) a través de l'correu electrònic a la següent adreça: taller@tasmania.cat i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del producte. El producte s'haurà d'enviar juntament amb el seu embolcall original i en perfecte estat, seguint les instruccions proporcionades per Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) en resposta a la seva notificació de desistiment, en l'adreça més avall.

Jordi Sanchez Falguera. Tasmània, taller de joieria.
Carrer Corró 21
08401 Granollers. Barcelona. (Spain)

El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei, després de rebut per part de Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) el producte objecte de l'desistiment en perfecte estat de conservació.

No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el producte no estigui en perfecte estat.

L'usuari no tindrà dret a desistir de les comandes especials o personalitzats.

En el cas de les peces que presentin algun tipus d'anomalia o desperfecte per causa aliena a el client, Tasmània, taller de joieria es compromet a reparar i / o tornar a fer la peça o element que correspongui. En aquest sentit, l'usuari ha de tenir en compte que cada element material disposa d'unes particularitats formals que fan que algunes joies o pedres es puguin veure completament diferents.

SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça taller@tasmania.cat

SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

Actualment enviem els nostres productes a tots els països de la Comunitat Econòmica Europea i als Estats Units. Els productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

El servei de lliurament Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria), es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

El cost dels enviaments es correspon amb la destinació en qüestió. L'import de l'transport a la Península es de 10€, Illes Balears 13€, Illes Canàries 18€, Ceuta i Melilla 40 €. Comunitat Econòmica Europea 40 €. Estats Units 45 €.

Les possibles taxes de duana, en cas de produir-se, seran sempre a card de comprador.

Transports gratuïts per a tots les comandes superiors a 300 €.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total de l' preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornat a l'magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

A l'efecte de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que els productes es puguin derivar seran a càrrec de l'Usuari a partir d'el moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria).

GARANTIES

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria), per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de el mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte de el mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de l'tipus de material amb el que s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

Tret que fos autoritzat per Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) o, si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés a el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

L'Usuari haurà d'abstenir-, d'eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) o per tercers en la Botiga.

CONTRASENYA

L'usuari haurà de mantenir la seva contrasenya de registre de la botiga de Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) sota la seva exclusiva responsabilitat en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin de l'trencament o revelació de l'secret.

La contrasenya podrà ser modificada en tot moment per l'Usuari. L'Usuari es compromet a notificar a Jordi Sanchez Falguera. (Tasmània, taller de joieria) de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

LLEI APLICABLE I FUR

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució de el present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia a l'fur que pogués correspondre la Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.

Data darrera actualització: 2020.03.23

català